Mentions legale page

Privacy Beleid

Saqara is één onderneming die gespecialiseerd is in de bemiddeling tussen professionals in de bouwsector, dankzij één softwareoplossing (SaaS) die het beheer van aanbestedingen in de vastgoed- en bouwsector automatiseert. Het hoofdkantoor van Saqara is gevestigd te 521, rue Waldeck Rochet in Aubervilliers (93300). Saqara is ingeschreven in het Franse KvK (Kamer van Koophandel) van Bobigny onder het nummer SIREN 830 497 277.

Uw privacy en uw persoonlijke gegevens zijn voor ons van het allergrootste belang. Bij Saqara hebben we fundamentele principes met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonsgegevens: Wij vragen of verwerken uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is of als u ons daarvoor uw toestemming hebt gegeven. Wij delen uw persoonsgegevens met niemand anders, behalve om te voldoen aan de wet, om u bij te staan of om onze rechten te beschermen of als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Hieronder vindt u ons privacybeleid waarin deze beginselen worden uiteengezet.

Saqara exploiteert één website, www.saqara.com en één webapplicatie app.saqara.com (hierna de Sites, of afzonderlijk, één Site). Het beleid van Saqara eerbiedigt de privacy van de informatie die wij kunnen verzamelen tijdens de exploitatie van onze websites en de verwerking van bestellingen die u bij ons plaatst. Saqara verbindt zich ertoe, in het kader van zijn activiteiten en overeenkomstig de in Frankrijk en in Europa geldende wetgeving, de bescherming, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruikers van zijn diensten te verzekeren, alsook hun privé-leven te respecteren.

Om de lezing van dit beleid te vergemakkelijken, is de tekst op twee niveaus opgesteld: één niveau van tekst waarmee wettelijk rekening moet worden gehouden ("wetstekst") en één niveau van "andersluidende" tekst, omkaderd en cursief gedrukt, die niet-bindend is. Hiermee willen wij u helpen beter te begrijpen wat wij bedoelen, hoe uw gegevens worden verwerkt, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Met andere woorden: Wij hebben deze teksten "in andere woorden" geschreven, zodat u onze praktijken beter kunt begrijpen. De tekst die in voorkomend geval in aanmerking moet worden genomen, is evenwel die welke buiten de "andersluidende" tussenvoegsels is geschreven.

Wij weten dat u belang hecht aan het gebruik en het delen van uw persoonlijke gegevens, en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door ons deze gegevens te verstrekken. Wees er zeker van dat we er de grootste zorg aan zullen besteden. Door onze websites te bezoeken, één bestelling te plaatsen, de applicatie te gebruiken of één gebruikersaccount aan te maken, aanvaardt u de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Met andere woorden: door de site te blijven bezoeken, gegevens te verstrekken om één bestelling te plaatsen, de applicatie te gebruiken of één account aan te maken, erkent u dat u dit beleid hebt gelezen en aanvaard.

​1​. Gegevensbeheerder

Saqara is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het voor eigen rekening uitvoert. In dit verband heeft Saqara alle nodige administratieve formaliteiten bij de bevoegde autoriteiten vervuld. In het algemeen leeft Saqara alle wetten en verordeningen na met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die van kracht zijn in de landen waar Saqara actief is, met inbegrip van, maar niet beperkt totde Europese richtlijn nr. 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;met ingang van 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming, vaak GDPR genoemd);de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatietechnologie, de bestanden en de vrijheden en de evoluties daarvan; Met andere woorden: Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevens die u ons toevertrouwt voor de verwerking die wij voor onze rekening uitvoeren. Wij geven u onze contactgegevens, zodat u contact met ons kunt opnemen. Wat ons betreft, wij hebben alles gedaan wat de verordeningen ons opleggen.

​2. Onderaannemer

Evenzo hebben wij, als onderaannemer voor onze cliënten die de AOS-applicatie gebruiken, alle nodige administratieve formaliteiten vervuld bij de bevoegde autoriteiten, met name de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, vaak de DDR genoemd). Er zij op gewezen dat de documenten en gegevens die in de AOS-applicatie worden gedeponeerd, gecodeerd zijn. De abonnee van één AOS-abonnement kan uitdrukkelijk toegang verlenen tot sommige van de gegevens die hij/zij heeft verstrekt en opgeslagen in de applicatie, met name aan werknemers, dienstverleners of partners, geraadpleegde bedrijven, diverse belanghebbenden, alsmede aan de AOS-teams en met name voor technische ondersteuningsdoeleinden. In ieder geval is het de cliënt van AOS die beslist zijn eigen persoonsgegevens binnen AOS op te slaan en toegang tot zijn gegevens te verlenen en die er de volledige controle over heeft, met inbegrip van de documenten die er worden bewaard en die alleen kunnen worden geraadpleegd door de personen tot wie hij toegang heeft verleend. Elke gebruiker van de AOS-applicatie, of het nu gaat om één abonnee of één gast van één abonnee, is verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij in de AOS-applicatie verstrekt en is als zodanig verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevens die hij of zij heeft verzameld op één wijze die in overeenstemming is met de regelgeving. Met andere woorden: de AOS-gebruikers zijn verantwoordelijk voor de gegevens die zij hebben verstrekt en die worden verwerkt binnen de AOS-toepassing, die de verwerking uitvoert namens de AOS-cliënten.

​3​. Doelstellingen

​3.1. Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens

De verwerking van persoonsgegevens door Saqara heeft één of meer van de volgende doeleinden: - Opstellen van offertes voor het gebruik van onze webapplicatie door de klanten van Saqara - Beheer van klantenrelaties - Bijstand aan klanten en prospects, met name bij het gebruik van onze webapplicatie - Studies en analyses van het gebruik van diensten, met name met het oog op de verbetering van de sites en diensten - Beheer van geschillen - Beheer van aanwervingen - Verstrekking van de nodige technische informatie - Beheer van bijdrageregelingen voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten of voor de verbetering van bestaande producten of diensten Zo verwerkt Saqara uw persoonsgegevens in het kader van de contractuele of precontractuele relatie tussen u en Saqara of in het kader van het gerechtvaardigde belang van Saqara om uw persoonsgegevens te verwerken of wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. Er is sprake van één contractuele relatie, geregeld door onze algemene verkoop- en/of gebruiksvoorwaarden, wanneer u bij Saqara één bestelling hebt geplaatst voor het gebruik van onze webtoepassing, één verzoek hebt ingediend bij onze klantendienst of hebt gevraagd om met één klantendienstmedewerker in contact te worden gebracht. Er is sprake van één precontractuele relatie wanneer u uitdrukkelijk belangstelling hebt getoond voor één aanbod of product van Saqara, met name wanneer u informatie of één prijsopgave hebt gevraagd betreffende één aanbod of product van Saqara of wanneer u één klantenzone bent gecreëerd (zelfs zonder te hebben besteld) of wanneer u hebt gesolliciteerd naar één werkaanbieding op de sites van één van de partners aan wie wij het beheer van onze werkaanbiedingen uitbesteden (job boards). Saqara's legitieme belangen bij de verwerking van uw gegevens zijn: één beter inzicht te krijgen in het gebruik, de vragen, de interesses in verband met onze producten en diensten, van de gebruikers van Saqara's producten en diensten en van de professionals in ons verkoopnetwerk, met name via onderzoek, analyse en statistieken en via onze bijdrageprogramma's. Ons bedrijf heeft er ook één legitiem belang bij om de meest geschikte mensen te vinden voor het vervullen van vacatures in onze faciliteiten. Met andere woorden: wanneer u ons uw gegevens voor één specifiek doel verstrekt (uw account aanmaken, uw documenten digitaliseren, één offerte aanvragen, één vraag stellen, enzovoort), verwerken wij die gegevens om dat doel te bereiken. Wij kunnen sommige van uw gegevens ook verwerken om analyses en studies uit te voeren om onszelf te verbeteren, om klanten te prospecteren of aan ons te binden en om geschillen te beheren. Voor al deze doeleinden hebben wij persoonsgegevens nodig. Wij zullen andere gegevens over u alleen verwerken als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

​3.2 Als onderaannemer

Wanneer u de Saqara-toepassing via app.saqara.com gebruikt, wordt uw relatie met Saqara beheerst door de Gebruiksvoorwaarden. De Saqara-toepassing stelt de klanten van Saqara in staat om verwerkingen uit te voeren die ten minste één van de volgende doelstellingen hebben - Digitalisering van de door de klanten van AOS ingediende aanbestedingen - Beheer en optimalisering van de follow-up van de raadplegingen in verband met de aanbestedingen - Samenbrengen van professionals uit de sector bouw en openbare werken, met name projectontwikkelaars, projectbeheerders, algemene contractanten en bouwondernemingen. Met andere woorden: wanneer u de Saqara-toepassing gebruikt, hebben u en wij bepaalde verplichtingen en verantwoordelijkheden die in de T&C van de toepassing worden gedetailleerd. De Applicatie is bedoeld om bepaalde diensten te verlenen aan de klanten van Saqara, die de controle behouden over de gegevens die zij verstrekken of die worden verstrekt door gebruikers van de Applicatie die door die klanten zijn aangemaakt.

​4​. Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming is Yves Gattegno, SysStreaming SAS, gevestigd te 34, rue de l'Orme sec in L'Haÿ-les-Roses (F94240) voor Saqara, 521, rue Waldeck Rochet in Aubervilliers (F93400). Het is mogelijk contact met hem op te nemen via het e-mailadres contact@saqara.com

​5. Duur van de opslag van persoonsgegevens

De door Saqara verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld of om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten. Meer in het bijzonder zijn de bewaartermijnen voor de volgende gegevens : - Gegevens verzameld tijdens het beheer van de aanwerving: volgens de voorwaarden van het gebruikte platform. Wij raden u aan dit na te gaan in het privacybeleid van deze platforms. - Gegevens verzameld bij de inschrijving en tijdens de abonnementsperiode: voor de duur van de contractuele verbintenis en 3 jaar na het einde van één contract (tussentijdse archivering volgens wettelijke of reglementaire verplichtingen en verantwoordelijkheden, tot 10 jaar na het einde van de zakenrelatie) - Verbindingsgegevens verzameld bij het gebruik van onze webapplicatie: afhankelijk van de oplossing, maximaal 12 maanden (eerder in geval van één verzoek om verwijdering door de verantwoordelijke voor de verwerking) - Fuzzy locatiegegevens (alleen stad, land) verzameld bij één bezoek aan één Site: 9 maanden (via Intercom) - Verbindingsgegevens (IP-adres, browsegeschiedenis, enz.)) voor één periode van maximaal 12 maanden. Met andere woorden: wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig of wettelijk verplicht is. De wet schrijft bijvoorbeeld voor dat wij facturen voor uw bestellingen 10 jaar moeten bewaren.

​6​. Reikwijdte van de verzamelde gegevens

Om de websites van Saqara te gebruiken en de abonnementen op Saqara te verwerken, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: - Naam en voornaam van de gebruiker, de ontvanger van de bestelling of offerte, of de klant, of de sollicitant voor één werkaanbieding. - Professioneel e-mailadres van de gebruiker, van de ontvanger van de bestelling of offerte, of van de klant - E-mailadres van de sollicitant voor één werkaanbieding. - Telefoonnummer en postadres van de gebruiker, van de ontvanger van de bestelling of prijsopgave, of van de opdrachtgever - Telefoonnummer en postadres van de sollicitant voor één werkaanbieding - Functie (architect of bedrijf) van de gebruiker, van de ontvanger van de bestelling of offerte, of van de klant - Asymmetrische verdichting van het paswoord voor toegang tot de Saqara-dienst Verbindingsgegevens (IP-adres van de verbinding, browsegeschiedenis, technische details van de terminals, browsertaal) - Onduidelijke locatiegegevens (stad en land afgeleid uit het IP-adres), via Intercom - Gegevens aanwezig in de curricula vitae en begeleidende brieven van de sollicitanten voor één jobaanbieding. Er worden verbindingsgegevens verzameld en verwerkt, met name het IP-adres dat voor de verbinding wordt gebruikt: dit is nodig om u te kunnen helpen, om onze veiligheidsmaatregelen toe te passen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name met betrekking tot de traceerbaarheid van de toegang en het gebruik. Met andere woorden: wij hebben uw contactgegevens en e-mailadres nodig om u offertes te sturen, uw klantenruimte te creëren en contact met u op te nemen, uw sollicitaties voor onze vacatures te verwerken, uw telefoonnummer om contact met u op te nemen, en verbindingsgegevens om u te helpen en onze verplichtingen na te komen, met name traceerbaarheid. De gegevens die worden verwerkt om uw toegang tot de Saqara-toepassing te creëren en te beheren, omvatten één login en één wachtwoord. De gebruikersnaam is één e-mailadres. U mag uw accountgegevens op de Sites nooit met anderen delen, ook niet uw login en wachtwoord. Wij raden u aan één uniek wachtwoord te gebruiken voor uw account (één wachtwoord dat niet is gekoppeld aan andere websites). Wij raden u aan uw rekening regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat uw gegevens niet zijn gewijzigd. U vrijwaart Saqara van elke vordering, eis of oorzaak van actie door één derde die uit uw gebruik van de Dienst voortkomt. U erkent dat elk gebruik van de dienst met uw legitimatiebewijzen geacht wordt door u te zijn gemaakt en aan u zal worden toegeschreven. Met andere woorden: de vertrouwelijkheid van uw informatie is ook aan u. Deel uw gegevens niet. Wees voorzichtig met de wachtwoorden die u maakt en maak unieke wachtwoorden die moeilijk te raden zijn.

6.1 Plaats van de behandelingen

De verwerking die Saqara op persoonsgegevens kan uitvoeren, gebeurt in gegevenscentra die door zijn dienstverleners in Frankrijk worden gehost. De verwerkingsactiviteiten die rechtstreeks onder de controle van Saqara vallen, vinden dus allemaal in Frankrijk plaats. Indien één dienstverlener, leverancier of onderaannemer van Saqara één verwerking uitvoert in één land dat niet in de Europese Unie ligt of in één land dat voorkomt op de lijst van als adequaat erkende landen, maar de nodige garanties heeft gegeven (bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij programma's zoals het Privacy Shield, Safe Harbor, of door Binding Corporate Rules (BCR) in te voeren, enz.), vereist de contractuele relatie tussen Saqara en deze derde partij de implementatie van passende garanties. Saqara werkt met derde partijen die zich bij het Privacy Shield hebben aangesloten en/of alle nodige waarborgen hebben ingebouwd, zoals Amazon Web Services, Google, Intercom en Drift. Met andere woorden: de gegevens die u ons hebt toevertrouwd, worden verwerkt in Frankrijk of in één land waarvan de wet de naleving van de basisbeginselen van billijkheid, transparantie en vertrouwelijkheid vereist, of door één dienstverlener die alle nodige garanties biedt, zodat u gerust kunt zijn.

​6.2 Ontvangers van de verwerkte gegevens

Saqara kan de door u verstrekte of verzamelde persoonsgegevens delen met zijn werknemers, aannemers of filialen die deze informatie moeten kennen om ze namens Saqara te verwerken of om diensten te verlenen voor de hierboven vermelde doeleinden, en die ermee hebben ingestemd ze niet aan derden bekend te maken. Deze potentiële ontvangers omvatten, maar zijn niet beperkt tot, bedrijven die Saqara's websites hosten: Scalingo, bedrijven die technische diensten verlenen: Amazon Web Services, Google, Drift en Intercom. Saqara kan ook gebruik maken van de diensten van dienstverleners die boekhoudkundige diensten, e-maildiensten, marketingagentschappen, onderzoeks- en analysebedrijven en klantentevredenheidsonderzoeken leveren, die uw persoonsgegevens mogelijk moeten gebruiken om ons werk of het door u gevraagde werk uit te voeren. Saqara zal geen persoonlijke gegevens verhuren of verkopen aan derden. Behalve aan zijn werknemers, contractanten en geaffilieerde organisaties, zoals hierboven beschreven, zal Saqara alleen persoonsgegevens onthullen in antwoord op één dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander bevel van de overheid, of wanneer Saqara gelooft dat zulke onthulling nodig is om het eigendom of de rechten van Saqara, één derde partij, of het grote publiek te beschermen. Als u één geregistreerde gebruiker van één Saqara-site bent en uw e-mailadres hebt opgegeven en ermee instemt om mededelingen van Saqara te ontvangen, kan Saqara u af en toe één e-mail sturen om u over nieuwe functies te vertellen, om uw feedback te vragen, of gewoon om u op de hoogte te houden van nieuws en aanbiedingen van Saqara. Wij kunnen ook onze verschillende blogs gebruiken om dit soort informatie mee te delen, met name om het aantal e-mails te beperken. Saqara neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging. Met andere woorden: de gegevens die u ons hebt toevertrouwd, worden alleen doorgegeven als dat nodig is of als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. De ontvangers van uw gegevens, waaronder wijzelf, bieden alle nodige garanties, zodat u gerust kunt zijn.

​6.3 Doorgifte van verwerkte gegevens aan derden

De gegevens die u verstrekt of die door Saqara of voor Saqara worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden, behalve eventueel aan de in artikel 6.2 vermelde ontvangers. Met andere woorden: wij geven uw gegevens niet door, behalve in de gevallen die wij reeds hebben genoemd.

​6.4 Doorgifte van gegevens aan één derde land buiten de Europese Unie

Sommige van de gegevens die u verstrekt of die door of namens Saqara worden verzameld, kunnen worden doorgegeven aan derden die buiten de Europese Unie actief zijn. Deze in artikel 5, lid 1, genoemde derden hebben zich alle aangesloten bij het Privacy Shield-programma. Met andere woorden: wij geven uw gegevens niet door, behalve in de gevallen die wij reeds hebben genoemd. Wanneer wij uw gegevens doorgeven, gebeurt dat aan dienstverleners die actief zijn in één land waarvan de wetgeving hen verplicht de basisbeginselen van billijkheid, transparantie en vertrouwelijkheid in acht te nemen, of aan dienstverleners die alle nodige garanties bieden zodat u gerust kunt zijn.

​6.5 Bedrijfsontwikkeling

Indien u één geregistreerde eindgebruiker van één Saqara-site bent en uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer hebt meegedeeld en ermee hebt ingestemd om mededelingen van ons te ontvangen, of indien u eerder één bestelling bij ons hebt geplaatst, kan Saqara u e-mails of SMS-berichten sturen om u op de hoogte te brengen van onze aanbiedingen, nieuwe functies aan te kondigen, om uw feedback te vragen of u gewoon op de hoogte te houden van nieuws en aanbiedingen van Saqara. U heeft steeds de mogelijkheid zich tegen dergelijke prospectie te verzetten door ons één e-mail te sturen op het adres NIEUWE MAIL CONTACT, per post op het hierboven vermelde adres of per telefoon op het nummer dat u werd meegedeeld toen u uw relatie met Saqara aanknoopte. Elke digitale marketing- of informatiemededeling van Saqara (e-mail, SMS, enz.) bevat één link of instructies om af te zien van soortgelijke mededelingen in de toekomst. Met andere woorden: als u ons uw e-mailadres of gsm-nummer hebt meegedeeld en u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als u klant bij ons bent, en u geen bezwaar hebt gemaakt, kunnen wij u informatieve of promotionele e-mails en sms'jes sturen. U kunt er te allen tijde voor kiezen dergelijke e-mails en SMS-berichten niet langer te ontvangen.

​7​. Procedures voor de uitoefening van het recht van toegang, rectificatie en verzet

Als klant of gebruiker van onze websites en toepassingen hebt u het recht te verzoeken dat uw verwerkte gegevens uit onze bestanden worden gewist. Dit staat bekend als het recht om te worden vergeten. Indien u gebruik maakt van uw recht om te worden vergeten, en u toegang hebt tot één klantenzone op één Saqara-website, zal deze toegang worden opgeschort aangezien uw login uit onze bestanden zal worden verwijderd. Wij kunnen uw gegevens niet wissen zolang er één bestelling voor u loopt die niet volledig is verwerkt of geannuleerd of zolang er één geschil tussen u en ons bestaat of, meer in het algemeen, zolang wij uw gegevens nodig hebben om één contract uit te voeren of te voldoen aan één van onze verplichtingen om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens over u wanneer dat niet strikt noodzakelijk is. Als u één klant of gebruiker van de Saqara-toepassing bent, hebben wij uw e-mailadres nodig om u informatie, bevestigingsmails, e-mails voor het herstel van wachtwoorden of activeringsmails te sturen, om toegang tot de toepassing te krijgen, enz. Bovendien hebt u, als kandidaat die bij één van onze bedrijven heeft gesolliciteerd, het recht te vragen dat de gegevens die u bij uw sollicitatie hebt verstrekt, met name uw CV en sollicitatiebrief, uit onze bestanden worden verwijderd. Zolang één kandidaat dit verzoek niet heeft gedaan, en binnen één termijn van 2 jaar na het laatste contact met de kandidaat, is het ons legitiem belang om de gegevens van deze kandidaat te bewaren om één optimale afstemming mogelijk te maken tussen de aangeboden functies en de personen die deze functies kunnen vervullen. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door één e-mail te sturen naar NEW MAIL CONTACT of door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens of via onze website. U hebt ook het recht om één klacht in te dienen bij één toezichthoudende autoriteit en om beroep in rechte in te stellen, met name wanneer uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen niet binnen één maand na indiening zijn afgehandeld. In Frankrijk is de toezichthoudende autoriteit de CNIL, die kan worden gecontacteerd via de daartoe bestemde formulieren op haar website cnil.fr. Met andere woorden: u hebt controle over de gegevens die u ons hebt toevertrouwd. U kunt ze raadplegen, corrigeren, vragen om ze te wissen of om ze alleen voor bepaalde doeleinden te gebruiken en niet voor andere, bijvoorbeeld om ze niet te gebruiken om u informatie of commerciële aanbiedingen te sturen. Waar mogelijk zullen wij trachten zo snel mogelijk aan uw verzoeken te voldoen.

​8​. Lot van gegevens

U kunt richtlijnen formuleren met betrekking tot het bewaren, verwijderen en meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden, overeenkomstig de artikelen 84 en 85 van de gewijzigde wet 78-17 van 6 januari 1978. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn. U kunt uw voorafgaande richtlijnen formuleren door contact met ons op te nemen via e-mail op NIEUWE MAIL CONTACT. Met andere woorden: u hebt zeggenschap over de gegevens die u ons hebt toevertrouwd en u kunt ons instructies geven die na uw overlijden zullen worden toegepast, als wij op dat moment nog gegevens over u hebben, wat naar wij hopen zo laat mogelijk zal zijn. U kunt ons bijvoorbeeld vragen uw gegevens te wissen of ze aan één bepaalde persoon door te geven.

​9​. Gegevensbeveiliging

Saqara neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de verwerkte gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van persoonlijke (of potentieel persoonlijke) gegevens. Met andere woorden: de gegevens die u ons toevertrouwt of die u verstrekt bij het gebruik van de Saqara-toepassing worden met zorg behandeld en wij nemen talrijke maatregelen om ze te beschermen en te koesteren. Zo versleutelen wij uw gegevens op de netwerken en op onze harde schijven, geven wij alleen toegang tot deze gegevens aan degenen die toegang nodig hebben, controleren wij de computers die deze gegevens opslaan en verwerken, maken wij regelmatig back-ups, enz. Wij zetten ons in voor de veiligheid van onze diensten en hebben fysieke, administratieve en technische maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Ons veiligheidsbeleid bestrijkt het veiligheidsbeheer voor interne operaties en onze diensten. Dit beleid regelt alle gebieden van beveiliging die op de diensten van toepassing zijn en geldt voor alle werknemers van Saqara, alsook voor onze contractanten en subcontractanten die toegang tot deze gegevens moeten krijgen. Met andere woorden: wij hechten veel belang aan de veiligheid van de gegevens die u ons toevertrouwt. Wij beoordelen en reageren snel op incidenten die één vermoeden van ongeoorloofde gegevensmanipulatie doen rijzen. Onze teams, waaronder het wereldwijde informatiebeveiligingsteam, zijn op de hoogte van deze incidenten en stellen, afhankelijk van de aard van de activiteit, processen en reactieprocedures vast om de incidenten aan te pakken. Indien wij vaststellen dat uw gegevens zijn verduisterd of anderszins onrechtmatig door één derde zijn verkregen, zullen wij u en de toezichthoudende autoriteit daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Met andere woorden: onze teams controleren en superviseren alle verdachte activiteiten en worden gemobiliseerd om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk is.

​10. Onderaanneming

Saqara doet alleen één beroep op onderaannemers die voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de Europese regelgeving en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. Met andere woorden: wanneer wij onderaannemers nodig hebben, bijvoorbeeld om uw gegevens te hosten of uw bestellingen te verwerken, kiezen wij alleen onderaannemers die ons voldoende garanties hebben gegeven, zodat u en wij gerustgesteld kunnen zijn.

​11​. Vervreemding van activa

Indien Saqara, of één aanzienlijk deel van zijn activa, wordt verkocht, of in het onwaarschijnlijke geval dat Saqara failliet gaat, zou gebruikersinformatie één van de activa zijn die aan één derde worden overgedragen of door één derde worden verworven. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen gebeuren, en dat één overnemer van Saqara uw persoonsgegevens kan blijven gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. Met andere woorden: als ons bedrijf wordt verkocht of overgedragen, zullen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar, aangezien zij één van onze meest waardevolle activa zijn. Wij garanderen echter dat uw gegevens door de nieuwe eigenaar minstens even goed zullen worden behandeld als door ons.

​1​2. Trackers en cookies

Raadpleeg het document "Beleid inzake het gebruik van cookies".

​1​3. Reclame

Wij adverteren niet op onze sites! Wij gebruiken geen cookies om uw gedrag te volgen, uw interesses te bepalen of u te identificeren.

​14​. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid te zijner tijd bijwerken - en, belangrijker nog, verbeteren - met dien verstande dat wij de reeds geboden beveiligingsniveaus nooit naar beneden zullen halen. Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zullen zijn, kan Saqara zijn privacybeleid naar eigen goeddunken wijzigen. Saqara raadt bezoekers van haar site aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in haar privacybeleid. Uw voortgezet gebruik van de Saqara-site en de Saqara-applicatie na eventuele wijzigingen van het privacybeleid houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt. Met andere woorden: wij kunnen wijzigingen aanbrengen in de manier waarop wij uw gegevens verwerken, maar met één beveiligingsniveau dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat in dit beleid wordt uiteengezet. Deze veranderingen zijn meestal klein. Wij belasten u niet routinematig met ons nieuwe privacybeleid door u te vragen er opnieuw mee in te stemmen, maar wij zijn blij dat u van tijd tot tijd langskomt om het beleid te lezen dat van toepassing is. En onthoud, als u het nooit eens bent met ons beleid, of één vraag hebt, of één van uw rechten wilt uitoefenen, schrijf ons dan gewoon op contact@saqara.com.

Logo Saqara
ContactTel. +33-(0)-187.666.076
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram
Youtube
Saqara® Alle rechten voorbehouden
France
521, rue Waldeck Rochet93300 Aubervilliers, France
Tunesië
14 rue Ibn Nafis ZI Kheireddine 2015 La Goulette,Tunis, Tunesië